سرویسهای میزبانی وب

سرویس میزبانی وب - پلن 1 - 500 مگابایت فضا


 
30,000تومان
Mensalmente

سرویس میزبانی وب - پلن 2 - 1000 مگابایت فضا


 
40,000تومان
Mensalmente

سرویس میزبانی وب - پلن 3 - 2500 مگابایت فضا


 
65,000تومان
Mensalmente

سرویس میزبانی وب - پلن 4 - 5000 مگابایت فضا


 
110,000تومان
Mensalmente