سرویس ایمیل حرفه ای

سرویس ایمیل حرفه ای - بسته 1 - 20 گیگ فضای ایمیل
  • 10\r\nفضای هر اکانت : 2GB\r\nفضای دیسگ کل : 20 GB\r\nemail aliase : نامحدود\r\nemail forwarders : نامحدود\r\nemail autoresponders : نامحدود\r\nپشتیبانی از وب میل موبایل : دارد\r\nسرویس وب میل آنلاین : دارد\r\nپشتیبانی پروتکل IMAP : دارد\r\nپشتیبانی پروتکل SMTP : دارد\r\nپشتیبانی پروتکل POP3 : دارد\r\nحفاظت از ایمیل های ورودی و خروجی : دارد\r\nspam protection : دارد\r\nvirus protection : دارد\r\nphishing protection : دارد\r\nmalware protection : دارد\r\n تعداد اکانت
سرویس ایمیل حرفه ای - بسته 2 - 60 گیگ فضای ایمیل
  • 30\r\nفضای هر اکانت : 2GB\r\nفضای دیسگ کل : 60 GB\r\nemail aliase : نامحدود\r\nemail forwarders : نامحدود\r\nemail autoresponders : نامحدود\r\nپشتیبانی از وب میل موبایل : دارد\r\nسرویس وب میل آنلاین : دارد\r\nپشتیبانی پروتکل IMAP : دارد\r\nپشتیبانی پروتکل SMTP : دارد\r\nپشتیبانی پروتکل POP3 : دارد\r\nحفاظت از ایمیل های ورودی و خروجی : دارد\r\nspam protection : دارد\r\nvirus protection : دارد\r\nphishing protection : دارد\r\nmalware protection : دارد تعداد اکانت
سرویس ایمیل حرفه ای - بسته 3 - 150 گیگ فضای ایمیل
  • 75\r\nفضای هر اکانت : 2GB\r\nفضای دیسگ کل : 150 GB\r\nemail aliase : نامحدود\r\nemail forwarders : نامحدود\r\nemail autoresponders : نامحدود\r\nپشتیبانی از وب میل موبایل : دارد\r\nسرویس وب میل آنلاین : دارد\r\nپشتیبانی پروتکل IMAP : دارد\r\nپشتیبانی پروتکل SMTP : دارد\r\nپشتیبانی پروتکل POP3 : دارد\r\nحفاظت از ایمیل های ورودی و خروجی : دارد\r\nspam protection : دارد\r\nvirus protection : دارد\r\nphishing protection : دارد\r\nmalware protection : دارد تعداد اکانت
سرویس ایمیل حرفه ای - بسته 4 - 300 گیگ فضای ایمیل
  • 150\r\nفضای هر اکانت : 2GB\r\nفضای دیسگ کل : 300 GB\r\nemail aliase : نامحدود\r\nemail forwarders : نامحدود\r\nemail autoresponders : نامحدود\r\nپشتیبانی از وب میل موبایل : دارد\r\nسرویس وب میل آنلاین : دارد\r\nپشتیبانی پروتکل IMAP : دارد\r\nپشتیبانی پروتکل SMTP : دارد\r\nپشتیبانی پروتکل POP3 : دارد\r\nحفاظت از ایمیل های ورودی و خروجی : دارد\r\nspam protection : دارد\r\nvirus protection : دارد\r\nphishing protection : دارد\r\nmalware protection : دارد تعداد اکانت