سرویسهای میزبانی وب

سرویس میزبانی وب - پلن 1 - 500 مگابایت فضا


 
280,000تومان
سالانه

سرویس میزبانی وب - پلن 2 - 1000 مگابایت فضا


 
380,000تومان
سالانه

سرویس میزبانی وب - پلن 3 - 2500 مگابایت فضا


 
480,000تومان
سالانه

سرویس میزبانی وب - پلن 4 - 5000 مگابایت فضا


 
780,000تومان
سالانه