با توجه به اینکه وب سایت مهراوران زیرمجموعه شرکت فناوری و توسعه پارساران می باشد ، لذا نام دروازه پرداخت اصلاح شده و به شرکت فناوری و توسعه پارساران تغییر یافت.
البته این تغییرات صرفا برای اعلام ارتباط بین مجموعه ها می باشد و تفاوتی در فرآیند پرداخت ایجاد نخواهد شد.

Friday, January 15, 2016

<< بازگشت